Jezus is it Model foar ús
Jezus is it Model foar ús

Jezus is it Model foar ús

Jezus is it model foar dejingen dy't him folgje. In protte beskriuwingen fan Jezus binne ek fan tapassing op dyjingen dy't yn Kristus binne. Tal fan útspraken oangeande Jezus hawwe ek betrekking op syn folgelingen.