Evangeelje fan Hannelingen
Evangeelje fan Hannelingen

Evangeelje fan Hannelingen

Wat is it Evangeelje fan Hannelingen?

It Evangeelje fan Hannelingen is it Evangeelje fan Jezus Kristus neffens it boek Hannelingen. Dat is, it Evangeelje lykas leard en ferkundige troch de Apostels doe't se de wrâld yn giene. Sawol it Evangeelje fan Lukas as De Hannelingen fan 'e Apostels waarden skreaun troch Lukas dy't yn' e ynlieding skreau, "Yn myn earste boek O Theophilus (wat Godsyker betsjut) haw ik alles behannele dat Jezus begon te dwaan en te learen, oant de dei doe't hy waard opnommen, neidat hy troch de Hillige Geast kommando's hie jûn oan 'e apostels dy't hy hie keazen. " (Hannelingen 1: 1-2) Hannelingen binne kritysk, om't it begjint wêr't it Evangeelje fan Lukas ophâlde mei de himelfeart fan Kristus. 

By it ekstrahearjen fan 'e lear, preekjen, en oanmaningen út it boek Hannelingen, sjogge wy dúdlik it Evangeelje dat de apostels leauden en learden. Earst wurdt in skets fan 'e fûnemintele doctrines levere. Dan begjinne wy ​​mei in pear fersen yn it lêste haadstik yn Lukas en komme wy direkt yn it tsjûgenis fan 'e apostels. Litte wy sjen wat dejingen dy't yn opdracht fan Kristus tochten dat it Evangeelje allegear wie, om't wy it direkte tsjûgenis sjogge fan 'e apostels dy't keazen waarden troch Kristus. De relevante fersen binne yn 'e Ingelske standertferzje (ESV), as it net oars wurdt oanjûn.

Skema fan 'e evangeelje -learingen yn Hannelingen 

In oersjoch fan 'e kearn fûnemintele doktrines befêstige troch Hannelingen wurdt hjirûnder levere. Dit is konsekwint mei Hebreeërs 6: 1-8 dy't fûnemintele learen fan it leauwe sketst. 

1. Utgongspunt: (elemintêre lear) fan Kristus 

Hannelingen 1: 3, Hannelingen 2: 22-36, Hannelingen 3: 13-15, 18-26, Hannelingen 4: 10-12. Hannelingen 4: 24-31, Hannelingen 5: 30-32, Hannelingen 5:42, Hannelingen 7:56, Hannelingen 9: 20-22, Hannelingen 10: 36-46, Hannelingen 11:23, Hannelingen 13: 23-24, Hannelingen 13: 30-35, Hannelingen 13: 36-41, Hannelingen 17: 3, Hannelingen 17: 30-31

2. Bekearing fan deade wurken en leauwe tsjin God

Hannelingen 2:38, Hannelingen 3:26, Hannelingen 7: 44-53, Hannelingen 11:18, Hannelingen 14:15, Hannelingen 17: 24-31, Hannelingen 20:21, Hannelingen 26: 18-20

 3. Ynstruksje oer doop (Undergean yn doop + doop yn 'e Hillige Geast)

Hannelingen 2:38, Hannelingen 8:12, Hannelingen 8: 14-18, Hannelingen 8: 36-39, Hannelingen 9: 17-18, Hannelingen 10: 44-48, Hannelingen 11: 15-18, Hannelingen 17: 31- 34, Hannelingen 18: 8, Hannelingen 19: 2-6, Hannelingen 22:16

4. Hânlêze

Hannelingen 6: 6, Hannelingen 8: 17-18, Hannelingen 9: 12-18, Hannelingen 13: 3, Hannelingen 19: 6, Hannelingen 28: 8

5. De Hillige Geast ûntfange, it himelske kado priuwe, it goede wurd fan God priuwe en de krêft fan 'e kommende tiid

Hannelingen 1: 5, Hannelingen 1: 7, Hannelingen 2: 1-4, Hannelingen 2: 15-18, Hannelingen 2:33, Hannelingen 2: 38-42, Hannelingen 8: 14-19, Hannelingen 10: 44-47, Hannelingen 19: 6  

Yn it Gryksk is "goed wurd" "prachtige útspraken" dy't ferwiist nei talen as, "it belibjen fan de prachtige útspraken fan God"

6. Ferrizenis fan 'e deaden (ynklusyf it Keninkryk fan God)

Hannelingen 1: 3, Hannelingen 1: 6-7, Hannelingen 1:11, Hannelingen 4: 2, Hannelingen 8:12, Hannelingen 14:22, Hannelingen 19: 8, Hannelingen 20:25, Hannelingen 20:32, Hannelingen 23: 6, Hannelingen 24: 14-21, Hannelingen 26: 6-8, Hannelingen 28:23, Hannelingen 28:31

7. Ivich oardiel

Hannelingen 2: 19-21, Hannelingen 3:21, Hannelingen 10:42, Hannelingen 17: 30-31, Hannelingen 24:15

Hebreeërs 6: 1-8 (Arameesk Peshitta, Lamsa)

1  Lit ús dêrom it elemintêre wurd fan Kristus ferlitte, en lit ús trochgean nei folsleinens. Wêrom lizze jo wer in oar fûnemint foar it bekearing fan eardere dieden en foar it leauwe yn God? 2 En foar de lear fan de doop en foar it oplizzen fan hannen en foar de opstanning fan 'e deaden en foar it ivige oardiel? 3 As de Heare it tastiet, sille wy dit dwaan. 4  Mar dit is ûnmooglik foar dyjingen dy't ienris binne doopt 5 en hawwe priuwe fan it kado út 'e himel en hawwe ûntfongen de Hillige Geast, en hawwe priuwe it goede wurd fan God en de machten fan 'e kommende wrâld, 6 Want, om wer te sûndigjen en troch berou wer fernijd te wurden, krusigje se de Soan fan God in twadde kear en meitsje him iepene skande. 7 Hwent de ierde dy't drinkt yn 'e rein dy't der oerfloedich op falt, en krûden bringt dy't nuttich binne foar dyjingen foar wa't se bewurke wurdt, krijt seining fan God; 8 Mar as it stikels en toarnen opbringe soe, dan wurdt it ôfwiisd en net fier fan feroardiele; en oan 'e ein sil dit gewaaks ferbaarnd wurde. 

Diel 1, Prelude nei it ministearje

Lukas 24: 45-49, Ynstruksjes fan Kristus

45 Doe iepene hy har sinnen om de Skriften te begripen, 46 en sei tsjin har: "Sa wurdt skreaun, dat de Kristus soe lije en op 'e tredde dei út' e deaden opstean soe, 47 en dat berou foar de ferjouwing fan sûnden yn syn namme oan alle folken moatte wurde ferkundige, te begjinnen fan Jeruzalem. 48 Jo binne tsjûgen fan dizze dingen. 49 En sjuch, ik stjoer de belofte fan myn Heit op jo. Mar bliuw yn 'e stêd oant jo binne beklaaid mei macht fan boppe. "

Hannelingen 1: 1-11, Ynlieding foar Hannelingen

1 Yn it earste boek, O Theophilus, haw ik behannele mei alles wat Jezus begon te dwaan en te learen, 2 oant de dei dat hy waard opnommen, neidat hy de kommando's troch de Hillige Geast oan 'e apostels hie jûn dy't er keazen hie. 3 Hy presinteare himsels yn libben foar har nei syn lijen troch in protte bewizen, ferskynde har fjirtich dagen en prate oer it keninkryk fan God. 4 En wylst hy by har bleau, joech hy har opdracht net fan Jeruzalem ôf te gean, mar te wachtsjen op 'e belofte fan' e Heit, dy't, hy sei, "jo fan my hawwe heard; 5 want Johannes doopt mei wetter, mar jo sille net folle dagen fanôf no wurde doopt mei de Hillige Geast. " 6 Dat doe't se byinoar wiene kommen, fregen se him, "Hear, sille jo op dit stuit it keninkryk werstelle oan Israel? " 7 Hy sei tsjin har: 'It is net foar jo om tiden of seizoenen te kennen dy't de Heit hat fêststeld troch syn eigen gesach. 8 Mar jo sille krêft krije as de Hillige Geast oer jo is kommen, en jo sille myn tsjûgen wêze yn Jeruzalem en yn heule Judea en Samaria, en oant it ein fan 'e ierde. 9 En doe't hy dizze dingen hie sein, wylst se seagen, waard hy omheech helle, en in wolk naam him út har sicht. 10 En wylst se yn 'e himel seagen doe't hy gie, sjoch, twa mannen stiene by har yn wite mantels, 11 en sei: "Mannen fan Galilea, wêrom steane jim nei de himel te sjen? Dizze Jezus, dy't fan jo yn 'e himel waard opnommen, sil op deselde manier komme as jo him yn' e himel seagen sjen sjen. "

Diel 2, De dei fan Pinkster 

Hannelingen 2: 1-13, Utstjitten fan 'e Hillige Geast

1 Doe't de dei fan Pinkster oankaam, wiene se allegear tegearre op ien plak. 2 En ynienen kaam der út 'e himel in lûd as in machtige stoarmige wyn, en it folde it heule hûs wêr't se sieten. 3 En ferdielde tongen as fan fjoer ferskynden foar har en rêste op elk fan har. 4 En se waarden allegear fol mei de Hillige Geast en begon te sprekken yn oare talen, om't de Geast har útspraak joech. 5 No wennen d'r yn Jeruzalem joaden, fromme mannen út alle folken ûnder de himel. 6 En op dit lûd kaam de mannichte byinoar, en se wiene ferbjustere, om't elk har yn har eigen taal hearde sprekken. 7 En hja wienen ferbjustere en fernuvere, sizzende: "Binne dit net allegearre dy't Galileeërs sprekke? 8 En hoe is it dat wy hearre, elk fan ús yn syn eigen memmetaal? 9 Parten en Meden en Elamiten en ynwenners fan Mesopotaamje, Judea en Kappadokje, Pontus en Aazje, 10 Phrygia en Pamphylia, Egypte en de dielen fan Libië dy't hearre by Cyrene, en besikers út Rome, 11 sawol Joaden as proselyten, Kretanen en Arabieren - wy hearre se yn ús eigen tonge de machtige wurken fan God fertelle. ” 12 En allegearre wiene fernuvere en ferbjustere en seinen tsjin elkoar: "Wat betsjuttet dit?" 13 Mar oaren bespotten seinen: "Se binne fol mei nije wyn."

Hannelingen 2: 14-21, Petrus sitearret de profeet Joel

14 Mar Petrus, steande mei de alve, die syn lûd op en spriek ta hjarren: "Mannen fan Judéa en allegearre dy't yn Jeruzalem wenje, lit dit jo witte, en harkje nei myn wurden. 15 Want dizze minsken binne net dronken, lykas jo tinke, om't it mar it tredde oere fan 'e dei is. 16 Mar dit is wat waard útsprutsen troch de profeet Joël:
17 "'En yn 'e lêste dagen sil it wêze, ferklearret God, dat ik myn Geast sil útjitte oer alle fleis, en jo soannen en jo dochters sille profetearje, en jo jongelju sille gesichten sjen, en jo âlde minsken sille dreamen dreame; 18 sels op myn manlike tsjinstfeinten en tsjinstfeinten yn dy dagen sil ik myn Geast útstjitte, en se sille profetearje. 19 En ik sil wûnders toane yn 'e himel boppe en tekens op' e ierde hjirûnder, bloed, en fjoer, en damp fan reek; 20 de sinne sil wurde feroare yn tsjuster en de moanne yn bloed, foardat de dei fan 'e Hear komt, de grutte en prachtige dei. 21 En it sil barre dat elkenien dy't de namme fan 'e Hear oanropt sil wurde rêden.'

Hannelingen 2: 22-28, Petrus preeket de opstanning

22 "Mannen fan Israel, hear dizze wurden: Jezus fan Nazaret, in man dy't jo troch God oanjûn hat mei machtige wurken en wûnders en tekens dy't God troch jo yn jo midden dien hat, lykas jim sels witte - 23 dizze Jezus, oerlevere neffens it definitive plan en voorkennis fan God, jo krusige en fermoarde troch de hannen fan wetteleaze manlju. 24 God makke him oerein, de pine fan 'e dea kwytreitsje, om't it net mooglik wie dat hy derby koe wurde holden. 25 Hwent David seit oer him: '' Ik seach de Heare altyd foar my, hwent hy is oan myn rjochterhân, dat ik net skodde; 26 dêrom wie myn hert bliid, en myn tonge wie bliid; myn fleis sil ek wenje yn hope. 27 Hwent jo sille myn siel net oerlitte oan Hades, of lit jo Hillige korrupsje sjen. 28 Jo hawwe my de paden fan it libben bekend makke; jo sille my fol bliid meitsje mei jo oanwêzigens. '

Hannelingen 2: 29-36, Petrus preeket, "God hat him (Jezus) sawol Hear as Kristus makke"

29 'Broers, ik kin jo mei fertrouwen sizze oer de patriarch David dat hy beide is ferstoarn en begroeven is, en syn grêf is by ús oant hjoed de dei. 30 Dêrom in profeet wêze en wite dat God him mei in eed sward hie dat hy ien fan syn neiteam op syn troan soe sette, 31 hy foarsei en spruts oer de opstanning fan 'e Kristus, dat hy net waard oerlitten oan Hades, noch seach syn fleis korrupsje. 32 Dizze Jezus God makke oerein, en dêrfan binne wy ​​allegearre tsjûgen. 33 Om't dêrom ferheven is oan 'e rjochterhân fan God, en fan' e Heit de belofte fan 'e Hillige Geast ûntfongen hat, hat hy dit útgetten dat jo sels sjogge en hearre. 34 Hwent David stie net de himel op, mar hy seit sels: '' De Heare sei tsjin myn Hear: 'Sit oan myn rjochterhân, 35 oant ik dyn fijannen jo fuotbank makket. '' 36 Lit it heule hûs fan Israel dus wis wis witte dat God him sawol Hear as Kristus makke hat, dizze Jezus dy't jo hawwe krusige. "

Hannelingen 2: 37-43, The Apostles Doctrine

 37 No't se dit hearden, waarden se yn 't hert snije, en seine tsjin Petrus en de rest fan' e apostels: "Broers, wat sille wy dwaan?" 38 En Petrus sei tsjin har: "Bekear dy en doch elk fan jimme yn 'e namme fan Jezus Kristus foar ferjouwing fan jo sûnden, en jo sille it kado fan' e Hillige Geast krije. 39 Want de belofte is foar jo en foar jo bern en foar allegearre dy't fier binne, elkenien dy't de Heare ús God ta himsels neamt. " 40 En mei in protte oare wurden tsjûge hy en bleau se oanmoedigje, sizzende, "Rêd josels út dizze kromme generaasje. " 41 Dat dejingen dy't syn wurd ûntfongen waarden doopt, en der waarden dy deis sawat trijetûzen sielen tafoege. 42 En se wijd harsels oan 'e lear fan apostels en de mienskip, nei it brekken fan brea en de gebeden. 43 En eangst kaam oer elke siel, en in protte wûnders en tekens waarden dien troch de apostels. 

Diel 3, Peter preeket foar de Joaden

Hannelingen 3: 13-26, Petrus preeket yn 'e portyk fan Salomo

13 De God fan Abraham, de God fan Izaäk, en de God fan Jakob, de God fan ús âffears, ferhearlike syn tsjinstfeint Jezus, dy't jo oerlevere en wegere hawwe yn 'e oanwêzigens fan Pilatus, doe't hy hie besletten him frij te litten. 14 Mar jo hawwe de Hillige en Rjochtfeardige ûntkend, en fregen om in moardner oan jo te wurden ferliend, 15 en jo hawwe de Skriuwer fan it libben fermoarde, dy't God út 'e deaden opwekke. Hjirfoar binne wy ​​tsjûgen16 En syn namme - troch leauwen yn syn namme - hat dizze man sterk makke dy't jo sjogge en kenne, en it leauwen dat troch Jezus is hat de man dizze perfekte sûnens jûn yn 'e oanwêzigens fan jo allegearre.

17 'En no, bruorren, ik wit dat jo yn ûnwittendheid diene, lykas jo hearskers diene. 18 Mar wat God foarsein hat troch de mûle fan alle profeten, dat syn Kristus soe lije, folbrocht hy sa. 19 Berou dan, en kear werom, dat jo sûnden wiske wurde kinne, 20 dat tiden fan ferfrissing kinne komme fan 'e oanwêzigens fan' e Hear, en dat hy de Kristus foar jo, Jezus, kin stjoere, 21 wa't de himel moat ûntfange oant de tiid foar it herstellen fan alle dingen wêr't God oer spruts troch de mûle fan syn hillige profeten lang lyn. 22 Mozes sei: 'De Heare God sil foar jo in profeet lykas my opwekke út jo bruorren. Jo sille nei him harkje yn wat hy jo ek fertelt. 23 En it sil wêze dat elke siel dy't net harket nei dy profeet sil wurde ferneatige fan 'e minsken.' 24 En alle profeten dy't sprutsen hawwe, fan Samuël en dejingen dy't nei him kamen, ferkundigen dizze dagen ek. 25 Jo binne de soannen fan 'e profeten en fan it ferbûn dat God makke mei jo âffears, sizzende tsjin Abraham: 'En yn jo neiteam sille alle famyljes fan' e ierde segene wurde. ' 26 God, nei't er syn tsjinstfeint hie opwekke, stjoerde him earst nei jo, om jo te segenjen troch elk fan jo fan jo goddeleazens te kearen. "

Hannelingen 4: 1-2, Sadduceeën ferfelend 

1 En wylst se mei it folk sprieken, kamen de preesters en de kaptein fan 'e timpel en de Sadduceeën oer har, 2 tige argewaasje, om't se de minsken learden en ferkundigen yn Jezus de opstanning út 'e deaden.

Hannelingen 4: 8-12, Petrus foar de ried

8 Doe sei Petrus, fol mei de Hillige Geast, tsjin har: "Heersers fan it folk en de âldsten, 9 as wy hjoed wurde ûndersocht oangeande in goede died dien oan in kreupel man, op hokker manier is dizze man genêzen, 10 lit it josels en foar al it folk fan Israel dat witte troch de namme fan Jezus Kristus fan Nazareth, dy't jo krusige hawwe, dy't God út 'e deaden opwekke- by him stiet dizze man goed foar jo. 11 Dizze Jezus is de stien dy't waard ôfwiisd troch jo, de bouwers, dy't de hoekstien is wurden. 12 En d'r is heil yn nimmen oars, want d'r is gjin oare namme ûnder de himel jûn ûnder de minsken wêrtroch wy moatte wurde rêden. "

Hannelingen 4: 24-31, Leauwe gebed

24 ... se ferheven har stimmen tegearre nei God en seinen: "Soevereine Hear, dy't de himel en de ierde en de see en alles dêryn makke, 25 dy't troch de mûle fan ús heit David, jo tsjinstfeint, sei troch de Hillige Geast, '' Wêrom raasden de heidenen, en hawwe de folken om 'e nocht pletten? 26 De keningen fan 'e ierde sette harsels, en de hearskers waarden byinoar sammele, tsjin de Heare en tsjin syn Salve' - 27 want wirklik yn dizze stêd wiene d'r gearkommen tsjin jo hillige tsjinstfeint Jezus, dy't jo salve, sawol Herodes as Pontius Pilatus, tegearre mei de heidenen en de folken fan Israel, 28 om te dwaan wat jo hân en jo plan foarbestemd wiene te plakfine. 29 En no, Hear, sjoch nei har bedrigingen en jou oan jo tsjinstfeinten om jo wurd mei alle frijmoedigens te sprekken, 30 wylst jo jo hân útstekke om te genêzen, en tekens en wûnders wurde trochfierd de namme fan jo hillige tsjinstfeint Jezus. " 31 En doe't se bidden hienen, waard it plak wêryn't se byinoar kamen skodde, en se waarden allegear fol mei de Hillige Geast en bleauwen it wurd fan God mei frijmoedigens sprekke.

Hannelingen 5: 12-16, Apostolysk Ministearje

12 No waarden geregeld in protte tekens en wûnders dien ûnder de minsken troch de hannen fan 'e apostels. En se wienen allegearre tegearre yn 'e Portico fan Salomo. 13 Nimmen fan 'e rest doarde by har te kommen, mar de minsken hiene se heech yn achting. 14 En mear dan ea waarden leauwigen tafoege oan 'e Hear, mannichten sawol manlju as froulju, 15 sadat se sels de siken yn 'e strjitten droegen en op bedden en matten leinen, dat as Petrus teminsten kaam, syn skaad op guon fan har koe falle. 16 De minsken kamen ek byinoar út 'e stêden om Jeruzalem, en brochten de siken en minsken dy't troffen wiene mei ûnreine geasten, en se waarden allegear genêzen.

Hannelingen 5: 29-32, Apostels arresteare

29 Mar Petrus en de apostels antwirden: 'Wy moatte leaver God folgje dan minsken. 30 De God fan ús heiten hat Jezus opwekke, dy't jo fermoarde hawwe troch him oan in beam te hingjen. 31 God ferheven him oan syn rjochterhân as lieder en ferlosser, om berou te jaan oan Israel en ferjouwing fan sûnden. 32 En wy binne tsjûgen fan dizze dingen, en sa is de Hillige Geast, dy't God hat jûn oan dejingen dy't him folgje. "

Hannelingen 5: 40-42, Konfrontearre mei ferfolging

40 en doe't se de apostels ynroppen hiene, sloegen se har en beskuldigen har net te sprekken yn 'e namme fan Jezus, en lieten se gean. 41 Doe ferlieten se de oanwêzigens fan 'e ried, bliid dat se wurdich waarden beskôge om skande te lijen foar de namme. 42 En elke dei, yn 'e timpel en fan hûs nei hûs, se stopten net te learen en te preekjen dat de Kristus Jezus is.

Hannelingen 6: 2-7, Seleksje fan assistinten

En de tolve rôpen it folsleine oantal fan 'e learlingen op en seinen: "It is net goed dat wy it preekjen fan it wurd fan God moatte opjaan om tafels te tsjinjen. 3 Dêrom, bruorren, helje sân manlju mei in goed reputaasje út jim midden, fol fan 'e Geast en fan wiisheid, dy't wy sille beneame foar dizze plicht. 4 Mar wy sille ússels wije oan gebed en oan 'e bediening fan it wurd. " 5 En wat se seinen foldien de heule gearkomst, en se keazen Stephen, in man fol leauwen en fan 'e Hillige Geast, en Filips, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, in proseliet fan Antiochië. 6 Dizze leine se foar de apostels, en hja bidden en leinen de hannen derop. 7 En it wurd fan God bleau tanimme, en it oantal fan 'e learlingen fermannichfâldige sterk yn Jeruzalem, en in protte fan' e prysters waarden hearrich oan it leauwen.

Diel 4, Stephen's Speech

Hannelingen 7: 2-8, Abraham, Izaäk en Jakob

2 En Stephen sei: "Broers en heiten, hear my. De God fan hearlikheid ferskynde foar ús heit Abraham doe't hy yn Mesopotaamje wie, foardat hy yn Haran wenne, 3 en sei tsjin him: Gean út dyn lân en út dyn sibben, en gean nei it lân dat Ik dy sjen litte sil. 4 Doe gie hy út it lân fan 'e Chaldeërs en wenne yn Haran. En neidat syn heit stoar, ferwidere God him dêrwei nei dit lân wêryn jo no wenje. 5 Dochs joech er him gjin erfskip yn, net iens in foetlange, mar beloofde him it as besit en oan syn neiteam nei him te jaan, hoewol hy gjin bern hie. 6 En God spruts mei dit effekt - dat syn neiteam soeren wêze soenen yn in lân dat fan oaren hearde, dy't har yn slavernij soene meitsje en har fjouwerhûndert jier soene beynfloedzje. 7 'Mar ik sil de naasje oardielje dy't se tsjinje,' sei God, 'en dêrnei sille se útkomme en my op dit plak oanbidde.' 8 En hy joech him it ferbûn fan 'e besnijenis. En sa waard Abraham de heit fan Izaäk, en besnien him op 'e achtste dei, en Izaäk waard de heit fan Jakob, en Jakob fan' e tolve patriarchen.

Hannelingen 7: 9-16, Jozef

9 “En de patriarchen, jaloersk op Joazef, ferkochten him yn Egypte; mar God wie mei him 10 en rêdde him út al syn lijen en joech him genede en wiisheid foar Farao, de kening fan Egypte, dy't him hearsker makke oer Egypte en oer syn heule húshâlding. 11 No kaam d'r in heule Egypte en Kanaän hongersneed, en grutte ellinde, en ús heiten koene gjin iten fine. 12 Mar doe't Jakob hearde dat d'r graan wie yn Egypte, stjoerde hy ús heiten op har earste besyk. 13 En by it twadde besyk makke Jozef himsels bekend oan syn bruorren, en de famylje fan Jozef waard bekend by Farao. 14 En Jozef stjoerde en rôp Jakob, syn heit en al syn sibben, yn totaal fiif en santich persoanen. 15 En Jakob gyng del yn Egypte, en hy stoar, hy en ús âffears, 16 en hja waarden weromfierd nei Sichem en lein yn it grêf dat Abraham foar in som sulver kocht hie fan 'e soannen fan Hamor yn Sichem.

Hannelingen 7: 17-29, Mozes en finzenskip yn Egypte

17 "Mar doe't de tiid fan 'e belofte tichterby kaam, dy't God oan Abraham hie jûn, namen it folk ta en fermannichfâldige yn Egypte 18 oant d'r oer Egypte in oare kening opstie dy't Jozef net koe. 19 Hy behannele skerp mei ús ras en twong ús heiten har berntsjes bleat te lizzen, sadat se net libben bliuwe soene. 20 Op dit stuit waard Mozes berne; en hy wie moai yn Gods eagen. En hy waard trije moannen grutbrocht yn it hûs fan syn heit, 21 en doe't hy waard bleatsteld, naam Farao's dochter him oan en brocht him op as har eigen soan. 22 En Mozes waard ynstruearre yn alle wiisheid fan 'e Egyptners, en hy wie machtich yn syn wurden en dieden. 23 "Doe't hy fjirtich jier wie, kaam it yn syn hert om syn bruorren, de bern fan Israel, te besykjen. 24 En seach er ien fan har ferkeard, ferdigene hy de ûnderdrukten man en wreek him troch de Egyptner te slaan. 25 Hy leaude dat syn bruorren soene begripe dat God har heil troch syn hân joech, mar se begrepen it net. 26 En de oare deis ferskynde hy oan har doe't se rûzje en besochten har te fermoedsoenjen, sizzende: 'Mannen, jim binne bruorren. Wêrom dogge jim elkoar ferkeard? ' 27 Mar de man dy't syn neiste ûnrjocht makke, stuts him oan 'e kant, sizzende: Hwa hat dy in oerste en in rjochter oer ús makke? 28 Wolle jo my fermoardzje lykas jo juster de Egyptner fermoarde hawwe? ' 29 By dizze retour flechte Mozes en waard in ballingskip yn it lân Midian, wêr't hy de heit waard fan twa soannen.

Hannelingen 7: 30-43, Mozes en de útgong 

30 'Doe't fjirtich jier foarby wiene, ferskynde in ingel foar him yn' e woastyn fan 'e berch Sinaï, yn in fjoerflam yn in bosk. 31 Doe't Mozes it seach, wie hy fernuvere oer it sjen, en doe't hy tichterby kaam om te sjen, kaam de stim fan 'e Hear: 32 'Ik bin de God fan jo âffears, de God fan Abraham en fan Izaäk en fan Jakob.' En Mozes trille en doarde net te sjen. 33 Doe sei de Heare tsjin him: Doch de sandalen út dyn fuotten, want it plak dêr't jo steane is hillige grûn. 34 Ik haw grif de ellinde sjoen fan myn folk dat yn Egypte is, en har kreunen heard, en ik bin delkommen om se te befrijen. En no kom, ik sil jo nei Egypte stjoere. '

35 "Dizze Mozes, dy't se ôfwiisden, sizzende: 'Wa hat jo in hearsker en in rjochter makke?' -dizze man stjoerde God as hearsker as ferlosser troch de hân fan 'e ingel dy't him yn' e bosk ferskynde. 36 Dizze man late se derút, en die fjirtich jier wûnders en tekens yn Egypte en oan 'e Reade See en yn' e woastyn. 37 Dit is de Mozes dy't tsjin 'e Israeliten sei, 'God sil foar jo in profeet lykas my opwekke út jo bruorren. ' 38 Dit is dejinge dy't yn 'e gemeente yn' e woastyn wie mei de ingel dy't tsjin him spruts op 'e berch Sinai, en mei ús heiten. Hy krige libbene orakels om ús te jaan. 39 Us heiten wegeren him te folgjen, mar joegen him oan 'e kant, en yn har hert kearden se nei Egypte, 40 sizzende tsjin Aäron: Meitsje foar ús goaden dy't foar ús gean sille. Wat dizze Mozes oangiet dy't ús út Egyptelân brocht hat, wy witte net wat der fan him wurden is.' 41 En hja makken yn dy dagen in keal, en offerden in offer oan 'e ôfgod en wiene bliid mei de wurken fan har hannen. 42 Mar God draaide him om en joech se oer om de gasthear fan 'e himel te oanbidden, lykas d'r yn it boek fan' e profeten stiet skreaun: 'Hawwe jo my fermoarde bisten en offers brocht, yn' e fjirtich jier yn 'e woestyn, o hûs fan Israel ? 43 Jo namen de tinte fan Moloch en de stjer fan jo god Rephan op, de bylden dy't jo makke hawwe om te oanbidden; en ik sil jo yn ballingskip foarby Babel stjoere. '

Hannelingen 7: 44-53, Ferwerping fan 'e profeten 

44 "Us heiten hienen de tinte fan tsjûge yn 'e woastenije, krekt lykas hy dy't mei Mozes spruts him opdracht hie it te meitsjen, neffens it patroan dat hy hie sjoen. 45 Us heiten brochten it op syn beurt mei Jozua yn doe't se de folken ûntsloegen dy't God foar ús heiten ferdreau. Sa wie it oant de dagen fan David, 46 dy't genede fûn yn 'e eagen fan God en fregen om in wenplak te finen foar de God fan Jakob. 47 Mar it wie Salomo dy't in hûs foar him boude. 48 Dochs wennet de Allerheechste net yn huzen makke mei hannen, lykas de profeet seit, 49 '' De himel is myn troan, en de ierde is myn fuotbank. Wat soarte hûs sille jo foar my bouwe, seit de Heare, of wat is it plak fan myn rêst? 50 Hat myn hân net al dizze dingen makke? ' 51 'Jimme minsken mei stive nekke, ûnbesneden yn hert en earen, fersette jim altyd tsjin' e Hillige Geast. Lykas jo heiten diene, dat dogge jo ek. 52 Hokker fan 'e profeten hawwe jo âffears net ferfolge? En se deaden dejingen dy't foarôf oankundige de komst fan 'e Rjochtfeardige, dy't jo no hawwe ferriede en fermoarde, 53 jimme dy't de wet krigen hawwe lykas levere troch ingelen en dy net hâlde. "

Hannelingen 7: 54-60, Steniging fan Stephen

54 Doe't se dizze dingen hearden, wiene se grimmitich, en se sloegen de tosken op him. 55 Mar hy, fol mei de Hillige Geast, seach de himel yn en seach de hearlikheid fan God, en Jezus stean oan 'e rjochterhân fan God. 56 En hy sei: "Sjuch, ik sjoch de himelen iepene, en de Minskesoan stean oan 'e rjochterhân fan God. " 57 Mar se rôpen mei in lûde stim en stopten har earen en rûnen tegearre nei him ta. 58 Doe smieten se him de stêd út en stiennen him. En de tsjûgen leine har klean oan 'e fuotten fan in jonge man mei de namme Saul. 59 En wylst se Stephen stiennen, rôp hy, "Hear Jezus, ûntfange myn geast." 60 En op syn knibbels foel hy mei in lûde stim, "Hear, hâld dizze sûnde net tsjin har." En doe't er dit sein hie, foel er yn sliep.

Diel 5, Preekjen bûten Jeruzalem

Hannelingen 8: 5-8, Filips ferkundiget de Kristus

5 Filips gie del nei de stêd Samaria en ferkundige har de Kristus. 6 En de drokte joech ienriedich oandacht oan wat Philip sei, doe't se him hearden en de tekens seagen dat hy die. 7 Want ûnreine geasten, dy't roppen mei in lûde stim, kamen út in protte dy't se hiene, en in protte dy't waarden ferlamme as kreupel waarden genêzen. 8 Dat d'r wie in protte wille yn dy stêd.

Hannelingen 8:12, Filips preekjen

12 Mar doe't se Philip leauden doe't hy goed nijs ferkundige oer de keninkryk fan God en de namme fan Jezus Kristus, se waarden doopt, sawol manlju as froulju.

Hannelingen 8: 14-22, Samaria ûntfangt it wurd fan God

14 Doe't de apostelen yn Jeruzalem hearden dat Samaria it wurd fan God hie ûntfongen, stjoere se Petrus en Johannes nei har, 15 dy't delkaam en foar har bidde dat se de Hillige Geast koene ûntfange, 16 hwent hy wie noch net op ien fan har fallen, mar se wiene allinich doopt yn 'e namme fan' e Hear Jezus. 17 dan se leinen de hannen op har en se krigen de Hillige Geast. 18 No doe't Simon dat seach de Geast waard jûn troch it oplizzen fan 'e hannen fan' e apostels, hy bea har jild oan, 19 sizzende: "Jou my dizze macht ek, sadat elkenien op wa Ik lei myn hannen mei de Hillige Geast ûntfange. " 20 Mar Petrus sei tsjin him: "Lit jo sulver mei jo omkomme, om't jo tochten dat jo de jefte fan God mei jild koene krije! 21 Jo hawwe gjin diel noch folle yn dizze saak, want jo hert is net rjocht foar God. 22 Berou dus oer dizze goddeleazens fan jo, en bid ta de Heare dat, as it mooglik is, de bedoeling fan jo hert jo kin wurde ferjûn.

Hannelingen 8: 26-39, Filips en de eunuch

26 No sei in ingel fan 'e Hear tsjin Filippus: "Gean oerein en gean nei it suden nei de wei dy't fan Jeruzalem nei Gaza delgiet." Dit is in woastyn plak. 27 En hy stie op en gong. En d'r wie in Etiopiër, in eunuch, in hofoffisier fan Candace, keninginne fan 'e Etiopiërs, dy't de lieding hie oer al har skat. Hy wie nei Jeruzalem kommen om te oanbidden 28 en hy kaem werom, siet yn syn wein, en hy lies de profeet Jesaja. 29 En de Geast sei tsjin Filippus: "Gean oer en doch mei oan dizze wein." 30 Doe rûn Filippus him ta en hearde him de profeet Jesaja lêze en frege: "Begrypt jo wat jo lêze?" 31 En hy sei: "Hoe kin ik, útsein as immen my liedt?" En hy útnoege Filippus om op te kommen en by him te sitten. 32 No wie de passaazje fan 'e Skrift dy't hy lies dit: "Lykas in skiep waard hy nei de slachting brocht en as in laam foardat syn skearder stil is, sadat hy syn mûle net iepenet. 33 Yn syn fernedering waard him gerjochtichheid wegere. Wa kin syn generaasje beskriuwe? Want syn libben is fan 'e ierde ôfnommen. ”

34 En de eunuch sei tsjin Filips: "Oer wa, freegje ik jo, seit de profeet dit, oer himsels of oer immen oars?" 35 Doe iepene Filippus syn mûle, en begjin mei dizze Skrift fertelde hy him it goede nijs oer Jezus. 36 En wylst se de dyk lâns giene, kamen se by wat wetter, en de eunuch sei: "Sjoch, hjir is wetter! Wat foarkomt dat ik doopt wurdt? " 38 En hy gebea de wein te stopjen, en se giene beide yn it wetter del, Filips en de eunuch, en hy doopte him. 39 En do't hja út it wetter kamen, fierde de Geast fen 'e Heare Filippus fuort, en de hofdiener seach him net mear en gyng bliid ûnderweis.

Diel 6, Bekearing fan Saul (Paul)

Hannelingen 9: 1-9, Fisy op 'e dyk nei Damaskus

1 Mar Saul, noch sykheljen fan bedrigingen en moard tsjin 'e learlingen fan' e Hear, gie nei de hegepryster 2 en frege him om brieven oan 'e synagogen yn Damaskus, sadat as hy ien hearde de wei, manlju as froulju, hy soe se miskien bûn bringe nei Jeruzalem. 3 No't hy ûnderweis gie, kaam hy nei Damaskus, en ynienen skynde in ljocht út 'e himel om him hinne. 4 En op 'e grûn fallen, hearde hy in stim tsjin him: "Saul, Saul, wêrom ferfolgest my?" 5 En hy sei: "Wa binne jo, Hear?" En hy sei: "Ik bin Jezus, dy't jo ferfolgje. 6 Mar oerein en gean de stêd yn, en jo sille wurde ferteld wat jo moatte dwaan. ” 7 De manlju dy't mei him reizgen stiene sprakeleas, hearden de stim mar seagen nimmen. 8 Saul kaam oerein fan 'e grûn, en hoewol syn eagen waarden iepene, seach hy neat. Dat se liede him by de hân en brochten him yn Damaskus. 9 En foar trije dagen wie er sûnder sicht, en iet noch dronk.

Hannelingen 9: 10-19, Saul krijt it sicht werom, wurdt fol mei de Hillige Geast en wurdt doopt

10 No wie d'r in learling yn Damaskus mei de namme Ananias. De Heare sei tsjin him yn in fyzje, "Ananias." En hy sei: "Hjir bin ik, Hear." 11 En de Heare sei tsjin him: "Gean oerein en gean nei de strjitte mei de namme Straight, en sykje yn it hûs fan Judas in man fan Tarsus mei de namme Saul, want sjuch, hy bidt, 12 en hy hat yn in fyzje sjoen in man mei de namme Ananias binnenkomme en lei de hannen op him, sadat hy syn sicht wer koe krije. " 13 Mar Ananias antwurde: "Hear, ik haw fan in protte oer dizze man heard, hoefolle kwea hy jo jo hilligen yn Jeruzalem hat dien. 14 En hjir hat hy autoriteit fan 'e hegeprysters om allegearre te binen dy't jo namme oanroppe. " 15 Mar de Heare sei tsjin him: "Gean, want hy is in keazen ynstrumint fan my om myn namme foar de heidenen en keningen en de bern fan Israel te dragen. 16 Want ik sil him sjen litte hoefolle hy moat lije om myn namme. " 17 Dat Ananias gie fuort en gie it hûs yn. En de hannen op him te lizzen hy sei: "Broer Saul, de Heare Jezus dy't oan jo ferskynde op 'e dyk wêryn jo kamen hat my stjoerd, sadat jo jo sicht werom kinne krije en wurde fol mei de Hillige Geast. " 18 En daliks foel sokssawat as skalen út syn eagen, en hy krige syn sicht werom. Doe kaam er oerein en waard doopt; 19 en naem iten, hy waerd forsterke. Foar ferskate dagen wie er mei de learlingen yn Damaskus.

Hannelingen 9: 20-22, Saul begjint te preekjen

20 En fuortendaliks ferkundige hy Jezus yn 'e synagogen, sizzende:'Hy is de Soan fan God. " 21 En allegearre dy't him hearden wiene fernuvere en seinen: "Is dit net de man dy't fernieling makke hat yn Jeruzalem fan dyjingen dy't dizze namme oanroppen hawwe? En is hy hjir net kommen foar dit doel, om se bûn foar de hegeprysters te bringen? 22 Mar Saul groeide noch mear yn krêft, en ferlegen de Joaden dy't yn Damaskus wennen troch te bewizen dat Jezus de Kristus wie.

Hannelingen 9:31, Tsjerkegroei

31 Dat de tsjerke yn hiel Judea en Galilea en Samaria hie frede en waard opboud. En kuierje yn 'e eangst foar de Hear en yn' e treast fan 'e Hillige Geast, it fermannichfâldige.

Diel 7, Heidenen hearre it goede nijs

Hannelingen 10: 34-43, Petrus preeket foar de heidenen

34 Dat Petrus die syn mûle iepen en sei: "Dat begryp ik wirklik God toant gjin partisipaasje, 35 mar yn elke naasje is elkenien dy't him freze en docht wat goed is foar him akseptabel. 36 Wat it wurd oanbelanget dat hy nei Israel stjoerde, en der goed nijs oer ferkundige frede troch Jezus Kristus (hy is Hear fan alles), 37 jim witte sels wat der barde yn hiel Judea, te begjinnen fan Galilea nei de doop dy't Johannes ferkundige: 38 hoe't God Jezus fan Nazareth salve mei de Hillige Geast en mei krêft. Hy gong hinne om goed te dwaan en te genêzen allegearre dy't waarden ûnderdrukt troch de duvel, want God wie mei him. 39 En wy binne tsjûgen fan alles dat hy die sawol yn it lân fan 'e Joaden as yn Jeruzalem. Se deaden him troch him oan in beam te hingjen, 40 mar God brocht him op 'e tredde dei en liet him ferskine, 41 net foar alle minsken, mar foar ús dy't troch God keazen wiene as tsjûgen, dy't mei him ieten en dronken neidat hy út 'e deaden opstie. 42 En hy gebea ús om foar de minsken te preekjen en te tsjûgjen dat hy dejinge is dy't troch God is beneamd as rjochter fan 'e libbenen en de deaden. 43 Foar him tsjûgje alle profeten dat elkenien dy't yn him leaut ferjouwing fan sûnden kriget troch syn namme. "

Hannelingen 10: 44-48, De Hillige Geast falt op 'e heidenen

44 Wylst Petrus dizze dingen noch sei, de Hillige Geast foel op allegearre dy't it wurd hearden. 45 En de leauwigen út 'e besnijen dy't mei Petrus kamen wiene fernuvere, om't it kado fan 'e Hillige Geast waard getten út sels op 'e heidenen. 46 Hwent hja hearden se yn talen sprekke en God priizgje. Doe ferklearre Petrus, 47 "Kin immen wetter ûnthâlde foar it doopjen fan dizze minsken, dy't de Hillige Geast hawwe ûntfongen lykas wy? " 48 En hy gebea se om doopt te wurden yn 'e namme fan Jezus Kristus. Doe fregen se him om guon dagen te bliuwen.

Hannelingen 11: 1-18, Petrus tsjûget oer de heidenen

1 No hearden de apostels en de bruorren yn hiel Judea dat de heidenen ek it wurd fan God krigen hiene. 2 Dat doe't Petrus nei Jeruzalem gie, kritisearre de besnijingspartij him, sizzende: 3 "Jo gongen nei ûnbesniene manlju en ieten mei har." 4 Mar Petrus begon en ferklearre it har yn 'e folchoarder: 5 "Ik wie yn 'e stêd Joppe oan it bidden, en yn in trance seach ik in fisioen, sokssawat as in grut lak daalde, út' e himel troch syn fjouwer hoeken waard fallen, en it kaam by my del. 6 As ik der goed nei seach seach ik bisten en rôfdieren en reptilen en fûgels fan 'e loft. 7 En ik hearde in stim tsjin my sizzen: 'Sta op, Petrus; deadzje en ite. ' 8 Mar ik sei: 'Hielendal net, Hear; want neat gemien of ûnrein is ea yn myn mûle kaam. ' 9 Mar de stim antwurde in twadde kear út 'e himel,' Wat God skjin makke hat, neam it net gewoan. ' 10 Dit barde trije kear, en alles waard opnij yn 'e himel lutsen. 11 En sjuch, op datselde momint kamen der trije manlju by it hûs wêryn wy wiene, nei my stjoerd fan Caesarea. 12 En de Geast fertelde my om mei har te gean, gjin ûnderskie te meitsjen. Dizze seis bruorren begelieden my ek, en wy giene it hûs fan 'e man yn. 13 En hy fertelde ús hoe't hy de ingel yn syn hûs hie stean sjoen en sei: 'Stjoer nei Joppe en bring Simon dy't Petrus hjit; 14 hy sil jo in berjocht ferklearje wêrmei jo, jo en jo heule húshâlding, wurde bewarre. ' 15 Doe't ik begon te sprekken, de Hillige Geast foel op har krekt lykas op ús oan it begjin. 16 En ik ûnthâlde it wurd fan 'e Hear, hoe't hy sei, 'Johannes doopt mei wetter, mar jo sille wurde doopt mei de Hillige Geast. ' 17 As God har dan deselde jefte joech as hy ús joech doe't wy leauden yn 'e Hear Jezus Kristus, wa wie ik dan dat ik yn' e wei fan God koe stean? " 18 Doe't se dizze dingen hearden, waarden se stil. En hja ferhearlike God, sizzende: "Dan hat God ek oan 'e heidenen berou ferliend dy't liedt ta libben. "

Diel 8, Iere preekjen fan Paulus

Hannelingen 13: 1-3, ferstjoeren nei it ministearje

1 No wiene d'r yn 'e tsjerke yn Antiochië profeten en leararen, Barnabas, Simeon dy't Niger neamd waard, Lucius fan Cyrene, Manaen in libbenslange freon fan Herodes de tetrarch, en Saul. 2 Wylst se oanbidden de Heare en fêsten, sei de Hillige Geast, "Stel Barnabas en Saul foar my apart foar it wurk dêr't ik se ta haw neamd." 3 Dan nei fêstjen en bidden hja leinen de hannen derop en stjoerde se fuort.

Hannelingen 13: 8-11, Berisping fan in tsjinstanner

8 Mar Elymas de tsjoender (want dat is de betsjutting fan syn namme) fersette har, besocht de proconsul fan it leauwen ôf te kearen. 9 Mar Saul, dy't ek Paulus waard neamd, fol mei de Hillige Geast, seach oandachtich nei him 10 en sei: "Jo soan fan 'e duvel, jo fijân fan alle gerjochtichheid, fol mei alle bedroch en smjunt, sille jo net ophâlde kromme de rjochte paden fan' e Hear te meitsjen? 11 En no, sjoch, de hân fan 'e Hear is oer jo, en jo sille blyn wêze en de sinne in skoft net kinne sjen. Fuort foelen mist en tsjuster op him, en hy gong hinne om minsken te sykjen om him by de hân te lieden.

Hannelingen 13: 16-25, Preekjen oer de profeten

"Mannen fan Israel en jo dy't God freze, harkje. 17 De God fan dit folk Israel keas ús heiten út en makke it folk geweldich tidens har ferbliuw yn it lân Egypte, en mei opheinde earm late hy se derút. 18 En sawat fjirtich jier hat er se yn 'e woastenije meiholden. 19 En neidat hy sân folken yn it lân Kanaän ferneatige hie, joech hy har har lân as erfskip. 20 Dit alles hat sawat 450 jier duorre. En dêrnei joech hy har rjochters oant de profeet Samuel. 21 Doe fregen se om in kening, en God joech har Saul, de soan fan Kis, in man út 'e stam Benjamin, fjirtich jier. 22 En do't er him weihelle hie, makke er David op as har kening, fan wa't er tsjûge en sei: 'Ik haw yn David, de soan fan Isai, in man fûn nei myn hert, dy't al myn wil sil dwaan.' 23 Fan 'e neiteam fan dizze man hat God in Ferlosser, Jezus, nei Israel brocht, lykas hy tasein. 24 Foardat syn komst hie Johannes in doop fan berou útroppen foar al it folk fan Israel. 25 En doe't Johannes syn kursus ôfmakke, sei hy: 'Wat tinke jo dat ik bin? Ik bin hy net. Nee, mar sjuch, nei my komt der ien, de sandalen fan waans fuotten ik it net wurdich bin los te meitsjen. '

Hannelingen 13: 26-35, Preekjen oer Jezus opwekke út 'e deaden

26 "Broers, soannen fan 'e famylje fan Abraham, en dejingen ûnder jo dy't God freze, is it berjocht fan dizze heil nei ús stjoerd. 27 Foar dyjingen dy't yn Jeruzalem wenje en har hearskers, om't se him net herkenden noch de útspraken fan 'e profeten, dy't elke sabbat wurde lêzen, begrepen, folbringen se troch him te feroardieljen. 28 En hoewol se yn him gjin skuld fûnen dy't de dea wurdich wie, fregen se Pilatus om him terjocht te stellen. 29 En doe't se alles dien hiene wat oer him skreaun wie, namen se him fan 'e beam ôf en leine him yn in grêf. 30 Mar God hat him opwekke út 'e deaden, 31 en in protte dagen ferskynde hy foar dejingen dy't mei him út Galilea nei Jeruzalem kamen, dy't no syn tsjûgen binne foar it folk. 32 En wy bringe jo it goede nijs dat wat God tasein hat oan 'e heiten, 33 dit hat hy ús har bern folbrocht troch Jezus grut te bringen, lykas ek stiet skreaun yn 'e twadde Psalm,' 'Jo binne myn Soan, hjoed haw ik jo berne.' 34 En wat it feit oanbelanget dat hy him út 'e deaden opwekke hat, net mear om werom te gean nei korrupsje, hy hat op dizze manier sprutsen, "' Ik sil jo de hillige en wisse segeningen fan David jaan. ' 35 Dêrom seit hy ek yn in oare psalm, ''Jo sille jo Hillige gjin korrupsje litte sjen. '

Hannelingen 13: 36-41, Ferjouwing troch Kristus

36 Want David, neidat hy it doel fan God yn syn eigen generaasje hie tsjinne, sliepte en waard lein mei syn heiten en seach korrupsje, 37 mar hy dy't God opwekke seach gjin korrupsje. 38 Lit it jim dus witte, bruorren, dat troch dizze man ferjouwing fan sûnden oan jim ferkundige wurdt, 39 en troch him is elkenien dy't leaut befrijd fan alles wêrfan jo net kinne wurde befrijd troch de wet fan Mozes. 40 Pas derom op, dat wat yn 'e profeten wurdt sein, soe komme: 41 '' Sjoch, jim spotters, wês fernuvere en omkomme; want ik doch in wurk yn jo dagen, in wurk dat jo net sille leauwe, sels as ien it jo fertelt.

Hannelingen 13: 44-49, Mission oan 'e heidenen

44 De folgjende sabbat sammele hast de heule stêd om it wurd fan 'e Hear te hearren. 45 Mar doe't de Joaden de skaren seagen, waarden se fol mei oergeunst en begûnen se te tsjinsprekke wat Paulus spruts, en him fernederje. 46 En Paulus en Barnabas sprieken moedich út en seinen: 'It wie needsaaklik dat it wurd fan God earst tsjin jo sprutsen waard. Om't jo it oan 'e kant stekke en josels net wurdich binne foar it ivige libben, sjoch, wy keare ús ta de heidenen. 47 Want sa hat de Heare ús gebean, sizzende: ''Ik haw jo in ljocht makke foar de heidenen, dat jo heil bringe kinne oan 'e einen fan' e ierde. '" 48 En doe't de heidenen dit hearden, begonnen se it wurd fan 'e Hear te jubeljen en te ferhearlikjen, en leauden safolle dy't foar it ivige libben waarden beneamd. 49 En it wurd fan 'e Hear ferspraat oer de heule regio.

Hannelingen 14: 13-15, bestraffing fan heidendom

13 En de pryster fan Zeus, waans timpel by de yngong fan 'e stêd wie, brocht oksen en slingers nei de poarten en woe offer offerje mei de drokte. 14 Mar doe't de apostels Barnabas en Paulus derfan hearden, skuorde se har klean en rûnen yn 'e mannichte, rôpend, 15 "Mannen, wêrom dogge jo dizze dingen? Wy binne ek manlju, fan like aard by jo, en wy bringe jo goed nijs, dat jo moatte fan dizze idelens weromkomme nei in libbene God, dy't de himel en de ierde en de see en alles wat yn har hat makke hat.

Hannelingen 14: 19-22, Steniging fan Paulus

19 Mar Joaden kamen út Antiochië en Ikonium, en nei't se de skaren oertsjûge hienen, stienen se Paulus en slepen him de stêd út, oannommen dat hy dea wie. 20 Mar doe't de learlingen oer him gearkamen, stie hy oerein en gie de stêd yn, en de oare deis gie hy mei Barnabas troch nei Derbe. 21 Doe't se it evangeelje oan dy stêd ferkundigen en in protte learlingen makke hiene, kamen se werom nei Lystra en nei Ikonium en nei Antiochië, 22 fersterking fan 'e sielen fan' e learlingen, har oanmoedigje om troch te gean yn it leauwen, en te sizzen dat wy troch in protte ferdrukkingen it keninkryk fan God moatte yngean.

Diel 9, De Jeruzalemried

Hannelingen 15: 6-11, oangeande besnijenis fan heidenen

6 De apostels en de âldsten wiene gearkommen om dizze saak te besjen. 7 En neidat d'r in protte debat wie west, stie Petrus op en sei tsjin har: "Broers, jo witte dat yn 'e iere dagen God in kar makke hat ûnder jo, dat troch myn mûle de heidenen it wurd fan it evangeelje moatte hearre en leauwe. 8 En God, dy't it hert ken, tsjûge fan har, troch har de Hillige Geast te jaan lykas hy ús die, 9 en hy makke gjin ûnderskie tusken ús en har, dy't har hert hawwe reinige troch leauwen. 10 No Dêrom, wêrom setsto God op 'e proef troch in jok te pleatsen op' e nekke fan 'e learlingen dy't noch ús heiten noch wy hawwe kinnen drage? 11 Mar wy leauwe dat wy sille wurde rêden troch de genede fan 'e Hear Jezus, krekt sa't se sille. "

Hannelingen 15: 12-21, Beslút fan 'e Ried

12 En de hiele gearkomst waard stil, en se harken nei Barnabas en Paulus doe't se fertelden hokker tekens en wûnders God troch har hie dien ûnder de heidenen. 13 Neidat se klear wiene mei sprekken, antwurde James, "bruorren, harkje nei my. 14 Simeon hat ferteld hoe't God earst de heidenen besocht, om fan har in folk foar syn namme te nimmen. 15 En mei dit binne de wurden fan 'e profeten iens, krekt sa't d'r is skreaun, 16 '' Hjirnei sil ik weromkomme, en ik sil de tinte fan David opnij bouwe dy't is fallen; Ik sil syn ruïnes opnij bouwe, en ik sil it herstelle, 17 dat it oerbliuwsel fan 'e minske de Heare kin sykje, en alle heidenen dy't troch myn namme wurde neamd, seit de Heare, dy't dizze dingen makket 18 bekend fan âlds. ' 19 Dêrom is myn oardiel dat wy moatte dy fan 'e heidenen dy't har nei God draaie, net lestich falle, 20 mar moat har skriuwe om har te ûnthâlden fan 'e dingen fersmoarge troch ôfgoaden, en fan seksuele immoraliteit, en fan wat is wurgd, en fan bloed. 21 Want fan âlde generaasjes ôf hat Mozes yn elke stêd dejingen dy't him ferkundigje, want hy wurdt elke sabbat lêzen yn 'e synagogen. "

Hannelingen 15: 22-29, Brief oan heidenske leauwigen

2 Doe like it goed foar de apostels en de âldsten, mei de heule tsjerke, manlju út har te kiezen en se mei Paulus en Barnabas nei Antiochië te stjoeren. Se stjoerde Judas neamd Barsabbas, en Silas, liedende manlju ûnder de bruorren, 23 mei de folgjende brief: “De bruorren, sawol de apostels as de âldsten, oan de bruorren dy't fan 'e heidenen binne yn Antiochië en Syrje en Kilisia, groetnis. 24 Sûnt wy hawwe heard dat guon persoanen fan ús binne útgien en jo mei wurden lastich makke, jo gedachten fersteurde, hoewol wy har gjin ynstruksjes joegen, 25 it hat ús goed west, ienriedich te wêzen, minsken te kiezen en se nei jo te stjoeren mei ús leafste Barnabas en Paulus, 26 minsken dy't har libben risiko hawwe foar de namme fan ús Hear Jezus Kristus. 27 Wy hawwe dêrom Judas en Silas stjoerd, dy't sels deselde wurden troch mûle oant mûle sille fertelle. 28 Foar it hat de Hillige Geast en foar ús goed west om gjin gruttere lêst op dy te lizzen dan dizze easken: 29 dat jo ûnthâlde fan wat is offere oan ôfgoaden, en fan bloed, en fan wat is wurgd, en fan seksuele immoraliteit. As jo ​​josels fan dizze hâlde, sille jo it goed dwaan. Farwol."

Diel 10, Ministearje fan Paul

Hannelingen 16: 16-18, It útstjitten fan in geast fan divination

16 Wylst wy nei it plak fan gebed giene, waarden wy moete troch in slavenmeisje dat in geast fan divination hie en har eigners in protte winst brocht troch fortune-fertellen. 17 Se folge Paulus en ús en rôp: "Dizze mannen binne tsjinstfeinten fan 'e Allerheechste God, dy't jo de wei fan heil ferkundigje." 18 En dit hâlde se in protte dagen oan. Doe't Paulus in protte argewaasje hie, draaide hy him om en sei tsjin 'e geast: "Ik gebied dy yn 'e namme fan Jezus Kristus út har te kommen. ” En it kaam datselde oere út.

Hannelingen 16: 25-34, Bekearing fan 'e Filipynske jailer

25 Om middernacht bidden Paulus en Silas en songen hymnen foar God, en de finzenen harken nei har, 26 en ynienen wie d'r in grutte ierdbeving, sadat de fûneminten fan 'e finzenis skodden. En fuortendaliks waarden alle doarren iepene, en waarden de bannen fan elkenien losmakke. 27 Doe't de finzenis wekker waard en seach dat de finzenisdoarren iepen stiene, luts hy syn swurd en stie op it punt himsels te fermoardzjen, oannommen dat de finzenen wiene ûntsnapt. 28 Mar Paulus rôp mei in lûde stim, "Meitsje josels gjin kwea, want wy binne hjir allegearre." 29 En de finzenis rôp ljochten op en naaide yn, en triljend fan eangst foel hy foar Paulus en Silas del. 30 Doe brocht hy se nei bûten en sei: "Hearen, wat moat ik dwaan om te rêden?" 31 En se seinen: "Leau yn 'e Hear Jezus, en jo sille wurde rêden, jo en jo húshâlding. " 32 En hja sprieken it wurd fan 'e Heare ta him en oan allegearre dy't yn syn hûs wiene. 33 En hy naam se deselde oere fan 'e nacht en wosken har wûnen; en hy waard yn ien kear doopt, hy en syn heule famylje. 34 Doe brocht er se yn syn hûs en sette iten foar har. En hy bliid tegearre mei syn heule húshâlding dat hy yn God hie leaud.

Hannelingen 17: 1-3, Preekjen yn Tessalonika

No doe't se troch Amphipolis en Apollonia wiene gien, kamen se nei Thessalonika, wêr't d'r in synagoge fan 'e Joaden wie. 2 En Paulus gie yn, lykas syn gebrûk wie, en op trije sabbatdagen redensearre hy mei har út 'e Skrift, 3 ferklearje en bewize dat it wie needsaaklik foar de Kristus om te lijen en te stean út 'e deaden, en sei: "Dizze Jezus, dy't ik jo ferkundigje, is de Kristus. "

Hannelingen 17: 22-31, Paulus te Atene

22 Dat Paulus, midden yn 'e Areopagus, sei: "Mannen fan Atene, ik fernim dat jo op alle manieren heul religieus binne. 23 Want doe't ik foarby gie en de objekten fan jo oanbidding observearre, fûn ik ek in alter mei dit opskrift: 'Oan' e ûnbekende god. ' Wat jo dêrom oanbidde as ûnbekend, dit ferkundigje ik jo. 24 De God dy't de wrâld makke hat en alles dêryn, as Hear fan himel en ierde, libbet net yn tempels makke troch de minske, 25 hy wurdt ek net servearre troch minskehannen, as soe hy alles nedich hawwe, om't hy sels it heule minskdom libben en azem en alles jout. 26 En hy makke fan ien man alle folken fan 'e minske om oer it heule ierde te wenjen, nei't se bepaalde perioaden en de grinzen fan har wenplak hawwe bepaald, 27 dat se God soene soene sykje, en miskien har wei nei him moatte fiele en him fine. Dochs is hy eins net fier fan elk fan ús, 28 foar "'Yn him libje en bewege wy en hawwe wy ús wêzen'; lykas sels guon fan jo eigen dichters hawwe sein, "'Want wy binne yndie syn neiteam.' 29 As dan Gods neiteam, soene wy ​​net moatte tinke dat it godlike wêzen is as goud as sulver as stien, in byld foarme troch de keunst en ferbylding fan 'e minske. 30 De tiden fan ûnwittendheid hat God oersjoen, mar no befelt hy alle minsken oeral om har te bekearen, 31 om't hy in dei hat fêststeld wêrop hy de wrâld yn gerjochtichheid sil oardielje troch in man dy't hy hat beneamd; en dêrfan hat er alles fersekering jûn troch him út 'e deaden op te wekken. "

Hannelingen 18: 5-11, Paulus yn Korinte

5 Doe't Silas en Timóteüs út Masedoanje oankamen, wie Paulus dwaande mei it wurd, en tsjûge dat foar de Joaden de Kristus wie Jezus. 6 En doe't se him fersetten en beledigen, skodde hy syn klean út en sei tsjin har: "Jimme bloed wêze op jins eigen holle! Ik bin ûnskuldich. Fan no ôf gean ik nei de heidenen. ” 7 En hy gie der fuort en gie nei it hûs fan in man mei de namme Titius Justus, in oanbidder fan God. Syn hûs wie neist de synagoge. 8 Crispus, de hearsker fan 'e synagoge, leaude yn' e Hear, tegearre mei syn heule húshâlding. En in protte fan 'e Korintiërs hearden Paulus leaude en waarden doopt. 9 En de Heare sei op in nacht yn in fisioen tsjin Paulus: "Wês net bang, mar sprek troch en swij net, 10 hwent ik bin by jo, en nimmen sil jo oanfalle om jo kwea te dwaan, want ik haw in protte yn dizze stêd dy't myn folk binne. ” 11 En hy bleau in jier en seis moannen, en learde it wurd fan God ûnder har.

Hannelingen 18: 24-28, Apollos te Efesus

24 No kaam in Joad mei de namme Apollos, in ynwenner fan Aleksandrje, nei Efeze. Hy wie in sprekkende man, foechhawwend yn 'e Skriften. 25 Hy wie ynstruearre yn 'e manier fan' e Hear. En fûl yn 'e geast, spruts en learde hy de dingen oangeande Jezus krekt, hoewol hy allinich de doop fan Johannes koe. 26 Hy begon moedich te sprekken yn 'e synagoge, mar doe't Priscilla en Aquila him hearden, namen se him oan' e kant en ferklearren him de manier fan God krekter. 27 En doe't hy oerstappe woe nei Achaia, moedigen de bruorren him oan en skreaunen oan 'e learlingen om him te wolkom. Doe't hy oankaam, holp hy sterk dejingen dy't troch genede leauden, 28 hwent hy hat de Joaden yn it iepenbier krêftich wjerlein, toand troch de Skrift dat de Kristus Jezus wie.

Hannelingen 19: 1-10, Paulus yn Efeze

1 En it barde dat wylst Apollos yn Korinte wie, Paulus troch it binnenlân gie en nei Efeze kaam. Dêr fûn er wat learlingen. 2 En hy sei tsjin har: "Hawwe jo de Hillige Geast ûntfongen doe't jo leauden? ” En se seinen: "Nee, wy hawwe net iens heard dat d'r in Hillige Geast is." 3 En hy sei: "Yn wat binne jo dan doopt?" Se seinen: "Yn 'e doop fan Johannes." 4 En Paulus sei: "Johannes doopte mei de doop fan berou, en fertelde de minsken om te leauwen yn dejinge dy't nei him soe komme, dat is Jezus. " 5 Doe't se dit hearden, waarden se doopt yn 'e namme fan' e Hear Jezus. 6 En doe't Paulus de hannen derop hie lein, kaam de Hillige Geast op har, en se begûnen yn talen te sprekken en te profetearjen8 En hy gie de synagoge yn en spruts trije moannen moedich, redenearjend en oertsjûgjend oer de keninkryk fan God. 9 Mar doe't guon koppich waarden en yn ongeloof bleaunen, sprekke kwea fan de wei foar de gemeente luts er fan har ôf en naam de learlingen mei, redenearjend alle dagen yn 'e hal fan Tyrannus. 10 Dit gie twa jier troch, sadat alle ynwenners fan Aazje it wurd fan 'e Hear hearden, sawol Joaden as Griken.

Hannelingen 20: 17-35, de lêste wurden fan Paulus oan 'e Ephesian Elders

17 No fan Milet stjoerde hy nei Efeze en rôp de âldsten fan 'e tsjerke om nei him te kommen. 18 En doe't se by him kamen, sei hy tsjin har: "Jimme witte sels hoe't ik de heule tiid ûnder jimme wenne fanôf de earste dei dat ik foet sette yn Aazje, 19 de Heare tsjinje mei alle nederigens en mei triennen en mei proeven dy't my oerkaam troch de plots fan 'e Joaden; 20 hoe haw ik net fermindere om jo wat winstgevend oan jo te ferklearjen, en jo yn 't iepenbier en fan hûs nei hûs te learen, 21 tsjûgje sawol foar Joaden as foar Griken fan berou foar God en fan leauwen yn ús Hear Jezus Kristus. 22 En no, sjoch, ik gean nei Jeruzalem, beheind troch de Geast, net te witten wat my dêr sil barre, 23 útsein dat de Hillige Geast foar my yn elke stêd tsjûget dat finzenis en kwalen op my wachtsje. 24 Mar ik rekken myn libben net fan wearde of like kostber foar mysels, as ik mar myn kursus en it ministearje kin ôfmeitsje dat ik fan 'e Hear Jezus krige, om te tsjûgjen oer it evangeelje fan 'e genede fan God. 25 En no, sjuch, ik wit dat gjinien fan jimme ûnder wa't ik rûn bin it keninkryk ferkundigje sil myn gesicht wer sjen. 26 Dêrom tsjûgje ik jo hjoed dat ik ûnskuldich bin fan it bloed fan allegear, 27 hwent ik bin der net fan ôfkaam om jo de hiele rie fan God te ferkundigjen. 28 Soarch omtinken foar josels en foar alle keppel, wêryn de Hillige Geast jo opsichters hat makke, om te soargjen foar de tsjerke fan God, dy't hy mei syn eigen bloed krige (* it eigen bloed)29 Ik wit dat nei myn fertrek fûle wolven ûnder jim sille komme, dy't de keppel net sparje; 30 en ûnder jins sels sille manlju opkomme dy't ferdraaide dingen sprekke, om de learlingen efter har oan te lûken. 31 Wês dêrom alert, tink derom dat ik trije jier lang gjin nacht of dei haw ophâlden om elkenien mei triennen te fermoardzjen. 32 En no priizgje ik jo oan God en oan it wurd fan syn genede, dy't jo kin opbouwe en jo it erfskip kin jaan ûnder allegearre dy't hillige binne. 33 Ik begearte nimmen sulver as goud of klean. 34 Jim witte sels dat dizze hannen myn behoeften en dyjingen dy't by my wiene dienen. 35 Yn alle dingen haw ik jo sjen litten dat wy op dizze manier hurd wurkje moatte de swakken helpe en de wurden fan 'e Hear Jezus ûnthâlde, hoe't hy sels sei:'It is mear sillich om te jaan dan te ûntfangen. '"

* De measte oersettingen, ynklusyf ESV, ferkearde oersettings Hannelingen 20:28. De ierste Aleksandryske hânskriften en de krityske Grykske tekst (NA-28) lêzen, "Tsjerke fan God, dy't hy kocht troch it bloed fan syn eigen." Letter lezen Byzantynske hânskriften, "Tsjerke fan 'e Hear en God, dy't hy troch syn eigen bloed kocht." Hjirûnder is de COM (Comprehensive New Testament) oersetting fan dit fers basearre op 'e krityske tekst dy't de ierste Grykske hânskriften reflekteart.

Hannelingen 20:28 (COM), Oersetting basearre op 'e ierste hânskriften

28 Wês foar josels en foar alle keppel, ûnder wa't de Hillige Geast jo opsichters hat makke, om de hoeder te wêzen tsjerke fan God dy't er mei syn eigen bloed krige.

Hannelingen 22: 6-16, fertelle oer syn bekearing

6 'Doe't ik ûnderweis wie en tichteby Damaskus kaam, skynde middeis ynienen in grut ljocht út' e himel om my hinne. 7 En ik foel op 'e grûn en hearde in stim tsjin my:' Saul, Saul, wêrom ferfolgest my? ' 8 En ik antwurde: 'Wa binne jo, Heare?' En hy sei tsjin my, 'Ik bin Jezus fan Nazareth, dy't jo ferfolgje. ' 9 No seagen dejingen dy't by my wiene it ljocht, mar begrepen de stim net fan dejinge dy't tsjin my spruts. 10 En ik sei, 'Wat moat ik dwaan, Hear?' En de Heare sei tsjin my: 'Gean oerein, en gean nei Damaskus, en dêr sil jo alles wurde ferteld wat jo is oansteld om te dwaan.' 11 En om't ik net koe sjen fanwegen de helderheid fan dat ljocht, waard ik troch de hân laat troch dejingen dy't by my wiene, en kaam yn Damaskus. 12 "En ien Ananias, in fromme man neffens de wet, goed sprutsen troch alle Joaden dy't dêr wennen, 13 kaam ta my, en by my stean sei tsjin my: 'Broer Saul, ûntfange jo sicht.' En op datselde oere krige ik myn sicht en seach him. 14 En hy sei: 'De God fan ús heiten hat jo beneamd om syn wil te kennen, de Rjochtfeardige te sjen en in stim út syn mûle te hearren; 15 hwent jo sille foar him tsjûge wêze foar elkenien fan wat jo hawwe sjoen en heard. 16 En no wêrom wachtsje jo? Riis op en wurde doopt en waskje dyn sûnden ôf, en rop syn namme oan. '

Hannelingen 23: 6-10, Paulus foar de Ried

6 No doe't Paulus besefte dat it iene diel Sadduseërs en de oare Fariseeërs wiene, rôp hy yn 'e ried: "Bruorren, ik bin in Farizeeër, in soan fan Fariseeërs. It is mei respekt foar de hope en de opstanning fan 'e deaden dat ik op proef bin. ” 7 En doe't hy dit sein hie, ûntstie der in diskusje tusken de Fariseeërs en de Sadduceeën, en de gearkomste waard ferdield. 8 Want de Sadduceeën sizze dat d'r gjin opstanning is, noch ingel, noch geast, mar de Fariseeërs erkenne se allegearre. 9 Doe ûntstie in grutte rûzje, en guon fan 'e skriftgelearden fan' e Fariseeërs partij kamen oerein en striden skerp: 'Wy fine neat ferkeard yn dizze man. Wat as in geast as in ingel tsjin him spriek? ” 10 En doe't de diskusje gewelddiedich waard, befiel de tribune, benaud dat Paulus troch har stikken soe wurde skuord, de soldaten om del te gean en him mei geweld út har te heljen en him yn 'e kazerne te bringen.

Hannelingen 24: 14-21, Paul Before Felix

14 Mar dit beken ik jo, dat neffens de wei, dy't se in sekte neame, Ik oanbidde de God fan ús heiten, leau yn alles dat troch de Wet is fêstlein en skreaun yn 'e profeten, 15 mei in hoop op God, dy't dizze mannen sels akseptearje, dat d'r in opstanning sil wêze fan sawol de rjochtfeardige as de ûnrjochtfeardige. 16 Dat ik haw altyd muoite om in dúdlik gewisse te hawwen foar sawol God as de minske. 17 No nei ferskate jierren kaam ik om aalmoes oan myn naasje te bringen en offers te bringen. 18 Wylst ik dit die, fûnen se my suvere yn 'e timpel, sûnder mannichte of tumult. Mar guon joaden út Azië - 19 se moatte hjir foar jo wêze en in beskuldiging meitsje, as se wat tsjin my hawwe. 20 Of litte dizze mannen sels sizze hokker ferkeard se fûnen doe't ik foar de ried stie, 21 oars dan dit iene ding dat ik rôp wylst ik ûnder har stie: 'It is oangeande de opstanning fan' e deaden dat ik hjoed foar jo op proef bin. ''

Hannelingen 26: 4-8, Paul's Defense

4 "Myn libbenswize fan myn jeugd, fan it begjin ôf trochbrocht ûnder myn eigen naasje en yn Jeruzalem, is bekend troch alle Joaden. 5 Se hawwe lang witten, as se ree binne om te tsjûgjen, dat ik neffens de strangste partij fan ús religy haw libbe as in Farizeeër. 6 En no stean ik hjir op proef fanwegen myn hope op 'e belofte makke troch God oan ús heiten, 7 wa't ús tolve stammen hoopje te berikken, om't se nacht en dei earnstich oanbidde. En foar dizze hoop bin ik beskuldige troch joaden, o kening! 8 Wêrom wurdt troch ien fan jo ongelooflijk tocht dat God de deaden opwekt?

Hannelingen 26: 12-23, it tsjûgenis fan Paulus fan syn bekearing

12 “Yn dit ferbân reizge ik nei Damaskus mei de autoriteit en opdracht fan 'e hegeprysters. 13 Middeis, o kening, seach ik ûnderweis in ljocht út 'e himel, helderder dan de sinne, dat om my hinne skynde en dejingen dy't mei my reizgen. 14 En doe't wy allegearre op 'e grûn fallen wiene, hearde ik in stim dy't tsjin my sei yn' e Hebrieuske taal, 'Saul, Saul, wêrom ferfolgje jo my? It is dreech foar jo om tsjin de goaden te traapjen. ' 15 En ik sei: 'Wa binne jo, Heare?' En de Heare sei: 'Ik bin Jezus, dy't jo ferfolgje. 16 Mar oerein en stean op jo fuotten, want ik bin foar dit doel oan jo ferskynd, om jo te beneamen as tsjinstfeint en tsjûgje fan 'e dingen wêryn jo my sjoen hawwe en foar dejingen wêryn ik foar jo sil ferskine, 17 jo ferlosse fan jo folk en fan 'e heidenen - nei wa't ik jo stjoer 18 om har eagen te iepenjen, sadat se keare fan tsjuster nei ljocht en fan 'e macht fan' e satan nei God, dat se ferjouwing fan sûnden en in plak kinne krije ûnder dyjingen dy't hillige binne troch leauwen yn my. ' 19 "Dêrom, o kening Agrippa, wie ik net ongehoorzaam foar de himelske fyzje, 20 mar earst ferklearre oan dy yn Damaskus, dan yn Jeruzalem en yn 'e heule regio fan Judea, en ek oan' e heidenen, dat se har moatte bekeare en har ta God wendje, en dieden útfiere yn oerienstimming mei har berou. 21 Om dizze reden gripen de Joaden my yn 'e timpel en besochten my te fermoardzjen. 22 Oant hjoed de dei haw ik de help hân dy't fan God komt, en dus stean ik hjir te tsjûgjen foar sawol lyts as grut, sis mar wat de profeten en Mozes seine soe komme: 23 dat de Kristus moat lije en dat, troch de earste te wêzen dy't út 'e deaden opstie, ljocht soe ferkundigje foar sawol ús folk as foar de heidenen. "

Hannelingen 27: 23-26, Uterlik fan in ingel foar skipwrak

23 Foar dizze jûnsnacht stie der foar my in ingel fan de God oan wa't ik hear en wa't ik oanbidde, 24 en hy sei: 'Wês net bang, Paul; jo moatte foar Caesar stean. En sjuch, God hat jo allegearre jûn dy't mei jo farre. ' 25 Dus nim hert, manlju, want ik haw fertrouwen yn God dat it presys sil wêze lykas my is ferteld. 26 Mar wy moatte op ien of oare eilân oan de grûn rinne. ”

Hannelingen 28: 7-10, Paul op eilân Malta

7 No yn 'e buert fan dat plak wiene lannen dy't hearden by de haadman fan it eilân, mei de namme Publius, dy't ús ûntfong en ús trije dagen gastfrij fermakke. 8 It barde dat de heit fan Publius siik lei fan koarts en dysentery. En Paulus besocht him en bidde, en sette de hannen op him, genêze him. 9 En doe't dit hie plakfûn, kamen ek de rest fan 'e minsken op it eilân dy't sykten hiene, en waarden genêzen. 10 Se eare ús ek tige, en doe't wy op it punt stienen te farren, leine se oan board wat wy nedich wiene.

Hannelingen 28: 23-31, it lêste ministearje fan Paulus

23 Doe't se in dei foar him hienen beneamd, kamen se yn gruttere oantallen by him op syn herberch. Fan moarns oant jûns joech hy har út, tsjûgje fan it keninkryk fan God en besykje se derfan te oertsjûgjen Jezus sawol út 'e Wet fan Mozes as út' e profeten. 24 En guon waarden oertsjûge troch wat hy sei, mar oaren leauden net. 25 En ûnderinoar iens wiene se fuortgien neidat Paulus ien útspraak hie makke: 'De Hillige Geast hie gelyk yn it sizzen tsjin jo heiten fia de profeet Jesaja: 26 "'Gean nei dit folk, en sis," Jo sille yndie hearre, mar noait begripe, en jo sille yndie sjen, mar nea waarnimme. " 27 Want it hert fan dizze minsken is dof wurden, en mei har earen kinne se amper hearre, en har eagen hawwe se ticht; dat se mei har eagen net soene sjen en hearre mei har earen en mei har hert en draaien begripe, en ik soe se genêze. ' 28 Dêrom lit it jo dat witte dizze heil fan God is nei de heidenen stjoerd; se sille harkje. ” 30 Hy wenne dêr twa jier op eigen kosten, en ferwolkomme elkenien dy't nei him kaam, 31 it keninkryk fan God ferkundigje en learje oer de Hear Jezus Kristus mei alle frijmoedigens en sûnder hinder.