IntegritySyndicate.com
Basis fan 'e Skrift

Basis fan 'e Skrift

Basis fan 'e Skrift

De folgjende artikels behannelje foarkommende bibeloersettingen, boarnen foar bibelstúdzje, ús klam op wat apostolike geskriften it meast autoritatyf binne, en in herfoarme NT -kanon mei reden.